ประกาศ
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

อังคาร ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2563


คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
อำนวยการ ระดับสูง และตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง รวม 4 ตำแหน่ง ได้แก่ สังกัดกรมการจัดหางาน จำนวน 3 ตำแหน่ง 
และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารการสมัคร 
ที่กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ภายในวันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น. 
ซึ่งประกอบด้วยแบบแสดงข้อมูลบุคคลฯ แบบแสดงผลงานฯ และข้อเสนอวิสัยทัศน์ฯ ผ่านผู้บังคับบัญชา 
จำนวน 7 ชุด (ต้นฉบับ ชุด สำเนา 6 ชุด)

เข้าชม : 950กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400