ข่าวประชาสัมพันธ์
การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาถรณ์

พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563


การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาถรณ์ตามกฎหมายมีทั้งหมด 6 กรณี
1. กรณีวายชนม์
2. กรณีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาถรณ์ชั้นที่สูงกว่า
3. กรณีทรงพระกรุณาโปรเกล้าฯ โดยการถอดถอนชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาถรณ์
4. กรณีเกษียณอายุราชการ 
5. กรณีลาออกจากราชการ 
6. กรณีพ้นจากตำแหน่งราชการ
หากท่านได้ไดรับการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาถรณ์แล้วไม่ส่งคืนเครื่องราชฯตาม 6 กรณีข้างต้นที่กล่าวมาได้ 
ถ้ามีการเรียนคืนเครื่องราชอิสริยาถรณ์แล้วไม่สามารถส่งคืนได้จะต้องชดใช้ราคาเครื่องราชอิสริยาถรณ์หรือเหรียญราชการนั้นตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีประกาศราคาชดใช้แทนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563  ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2560

เข้าชม : 872กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400