ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มดำเนินการตามตัวชี้วัดปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563

พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562


แบบฟอร์มในการดำเนินการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน 

ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตัวชี้วัดที่ 4.1 และ 4.4 ) ตัวชี้วัด 4.1 และ 4.4 ความสำเร็จของการ

พัฒนาบุคลากร มุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร 

(ตัวชี้วัดหน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค) 


กองบริหารทรัพยากรบุคคล ขอแจ้งแบบฟอร์มในการดำเนินการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ

ของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 


ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม และความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากร 

มุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร โดยหน่วยงานในสังกัดสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 

(แบบ บค.04 - 06) 


ผ่านทางเว็บไซต์ข่าวประชาสัมพันธ์ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล www.home.dsd.go.th 

หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม                                                                         

แบบบค. 04 (สิ้นสุดกำหนดส่งภายในวันที่ 22 พ.ย. 2562 เวลา 16.30 น.)

https://docs.google.com/forms/d/1q1f80nAdzg2_s-0JVxQw743R1gaF9y6xxn6XTXlbq58/edit?usp=sharing

แบบบค. 05 

รอบที่ 1 : ผลการดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

รอบที่ 2 : ผลการดำเนินการระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2563

https://docs.google.com/forms/d/1t8iEDvDP3q4IlTlvwwafb20yWktm77LJmmOHUfmLSwU/edit?usp=sharing

แบบบค. 06

รอบที่ 1 : ผลการดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

รอบที่ 2 : ผลการดำเนินการระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563

https://docs.google.com/forms/d/1iWBJLLOpuee-IAnPL9FLJkvaXwi3acTD5PsTLA6r2-Y/edit?usp=sharing


หมายเหตุ : การรายงานผลการดำเนินการรอบที่ 2 จำนวนบุคลากรตามกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงาน ใช้ยอดบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2563


หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์  0 2643 4984

Facebook กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล : https://www.facebook.com/HRDDSD/

และเว็บไซต์กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล:

https://sites.google.com/view/dcofdsd/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81


เข้าชม : 6127กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400