ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2562


   การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี และการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบการประเมินที่  2/2562 (1
 เมษายน 2562 ถึง
30 กันยายน 2562)
    หนังสือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ รง 0403/ว08772 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 (สำหรับหน่วยงานภูมิภาค)     จัดส่งเอกสารประกอบการเลื่อนเงินเดือนโดยสแกนเป็นไฟล์ PDF ส่งไปยังระบบ e-PAS 
   (ยกเว้นข้อ 8 ส่งตัวจริง) ดังนี้

  2. รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
  4. ประกาศร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

  5แบบสรุปสถิติวันลาของข้าราชการในรอบ 6 เดือน (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562)
  7. แบบบัญชีพิจารณาผลการเลื่อนเงินข้าราชการ  (จัดทำและปริ๊นจากระบบ e-PAS)

 

บบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
(กรณีข้าราชการที่ไม่สามารถบันทึกลงระบบ DPIS ให้ทำเป็นเอกสาร) 

   แบบประเมินตัวชี้วัด (70%)
 
  แบบประเมินสมรรถนะ (25%)


เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผลการปฏิบัติราชการ สำหรับรอบการประเมินที่ 1/2562

ของข้าราชการฟลเรือนสามัญ


เข้าชม : 2496กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400