ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 2562

พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2562


เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ในรอบการประเมินที่ 2/2562 
(1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562)

           
 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ (สแกนส่งเป็น pdf มาที่ระบบ 
               e-pas)
               pdf มาที่ระบบ e-pas)
               สแกนส่งเป็น pdf มาที่ระบบ e-pas) 
          5. เเบบสรุปข้อมูลสถิติวันลาของพนักงานราชการ (ปริ๊นจาก e-pas  ให้ผอ.ลงนาม
              แล้วสแกนส่งเป็น pdf มาที่ระบบ e-pas) 
          6. แบบบัญชีผลการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพรก. (ปริ๊นจาก e-pas  ให้ผอ.ลงนาม
              แล้วสแกนส่งเป็น pdf มาที่ระบบ e-pas)

    ทั้งนี้ ให้แต่ละหน่วยงานส่งเอกสารประกอบการพิจารณาตามแบบที่กำหนดข้างต้น 
(ยกเว้นข้อ 3) ให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นไฟล์ PDF ไปที่ระบบ e-PAS 
ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562

   
***  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ***
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
        
         

เข้าชม : 1636กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400