ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.

พุธ ที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2562


ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. ซึ่งการรับสมัครปรากฏว่ามีผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานจำนวน 4 คน 
สำนักงาน ก.พ. จึงขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันและเชิญชวนให้บุคคลในแวดวงกฎหมาย และการบริหารราชการแผ่นดิน และหรือบุคคลทั่วไปให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานตามรายชื่อที่ส่งมาพร้อมนี้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กันยายน 2562
กองบริหารทรัพยากรบุคคลจึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
เข้าชม : 320กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400