ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่ รง 0403/ว08477 ลว. 05 ก.ย. 2562

พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2562


ที่ รง 0403/ว08477 ลว. 05 ก.ย. 2562

เรือง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานเข้าชม : 552กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400