ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2562


กองบริหารทรัพยากรบุคคลขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปทราบ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 7/2562 
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 และ ป
ระกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 8/2562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ตามไฟล์ที่แนบมาด้านล่างนี้ เข้าชม : 109กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400