ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสนอขอประกาศชื่่อนิติบุคคล และขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

จันทร์ ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562


     หนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ รง 0403/ว 2958 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562
เข้าชม : 745กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400