ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก.บ.จ.ต.) ประจำปี 2563

จันทร์ ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562


การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก.บ.จ.ต.) ประจำปี 2563
- หนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ รง 0403/ว 2935 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562
เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก.บ.จ.ต.) ประจำปี 2563
1. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
2. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23  ปัตตานี
3. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา
4. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
5. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
แบบรายงานความดีความชอบประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เป็นกรณีพิเศษ

หนังสือแจ้งเวียน 5 หน่วยงาน
เอกสารแนบ
แบบรับรองคุณสมบัติ และความประพฤติเพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เข้าชม : 474กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400