ประกาศ
ประกาศคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในสังกัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 56 ตำแหน่ง

อังคาร ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562


ประกาศคัดเลือกข้าราชการ

เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 

สังกัดในหน่วยงานกระทรวงแรงงาน จำนวน 56 ตำแหน่ง ดังนี้

-----------------------

   1. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน          จำนวน  13 ตำแหน่ง 

   2. กรมการจัดหางาน จำนวน    7 ตำแหน่ง 

   3. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน    7 ตำแหน่ง 

   4. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำนวน  13  ตำแหน่ง 

   5. สำนักงานประกันสังคม                              จำนวน  16  ตำแหน่ง


        กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเสนอรายชื่อให้กระทรวงแรงงาน ประกอบการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง จึงขอให้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งดำเนินการ ดังนี้                                

    1จัดทำแบบแสดงข้อมูลบุคคล ฯ

2. จัดทำแบบข้อเสนอวิสัยทัศน์ ฯ

3. จัดทำแบบแสดงผลงานสำคัญฯ

4. จัดทำหนังสือนำส่งจากต้นสังกัดพร้อมส่งเอกสารตามรายละเอียด ดังนี้

    4.1 กรณีสมัครตำแหน่งเลขที่ 68 ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งเลขที่  137 ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ ให้รวมเอกสารตามข้อ 1 - 3 พร้อมใบสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (เข้าเล่มด้วยสันพลาสติก) จำนวน 9 ชุด (ต้นฉบับ 1 สำเนา 8) โดยแยกเป็นรายตำแหน่ง

   4.2 กรณีสมัครตำแหน่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้รวมเอกสารตามข้อ 1 - 3 พร้อมใบสมัครคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง  (เข้าเล่มด้วยสันพลาสติก)  จำนวน 9 ชุด (ต้นฉบับ 1 สำเนา 8) 


หมายเหตุ กรณีสมัครตำแหน่งสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  กรมการจัดหางาน    

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม ให้รวมเอกสารตามข้อ 1 – 3 

เข้าเป็นเล่มเดียวกัน จำนวน 9 ชุด (ต้นฉบับ 1 สำเนา 8) โดยแยกตามสังกัด (เข้าเล่มด้วยสันพลาสติก) จำนวน 9 ชุด 

(ต้นฉบับ 1 สำเนา 8) 


โดยให้สมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น.


ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่1.   หนังสือแจ้งเวียนประกาศรับสมัครฯ

        2.  ประกาศรับสมัคร  

                                                                  2.1 สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

                  2.2 สังกัดกรมการจัดหางาน

                                         2.3 สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงา

                       2.4 สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

                                                                               2.5 สังกัดสำนักงานประกันสังคม

          3.  เอกสารประกอบการสมัคร

       3.1 ใบสมัครคัดเลือก.doc

                3.2 แบบแสดงข้อมูลบุคคล.doc

                3.3 ข้อเสนอวิสัยทัศน์.doc

                3.4 แบบแสดงผลงานสำคัญที่ประสบความสำเร็จฯ.doc

 

 


เข้าชม : 1557กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400