คำสั่ง
ขอแจ้งสำเนาคำสั่งกระทรวงแรงงาน จำนวน 2 คำสั่ง

จันทร์ ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562กองบริหารทรัพยากรบุคคล ขอแจ้งสำเนาคำสั่งกระทรวงแรงงาน จำนวน 2 คำสั่ง ดังนี้
ดาวน์โหลดเอกสารหนังสือแจ้งเวียน

1. คำสั่งกระทรวงแรงงานที่ 318/2562 ลงวันที่ 16สิงหาคม 2562 เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 
    (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน 1 ราย)
    ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งที่ 318/2562

2. คำสั่งกระทรวงแรงงานที่ 319/2562 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ 
   (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน 19 ราย) 
    ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งที่ 319/2562


เข้าชม : 1565กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400