ประกาศ
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ศุกร์ ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562


ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตามรายชื่อดังกล่าวรายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินฯ 

ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 น. 
โดยให้ไปถึงสถานที่เข้ารับการประเมิน ก่อนเวลา 08.30 น.  
ณ ห้องประชุม กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

หากผู้ใดไม่เข้ารับการประเมิน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ที่จะเข้ารับการประเมิน

เข้าชม : 861กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400