ประกาศ
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ศุกร์ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562


ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสม
กับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ


ให้ผู้ที่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เข้ารับการสอบฯ 
ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 
ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ภาคเช้า   รายงานตัวเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ภาคบ่าย  รายงานตัวเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

      หากผู้ใดไม่มารายงานตัวภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิและ
ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้

เข้าชม : 5438กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400