ข่าวอบรม/สัมมนา
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 12

ศุกร์ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562


กองบริหารทรัพยากรบุคคล ขอแจ้งรายละเอียดกำหนดการและรายละเอียดในการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
เข้าชม : 1246กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400