ประกาศ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562


รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม ถึงวันที่ 
2 สิงหาคม 2562 ในวัน เวลาราชการ
  โดยให้ผู้รับสมัครยื่นเอกสารผ่านผู้บังคับบัญชา ให้หน่วยงานจัดทำหนังสือนำส่งและให้ผู้สมัครยื่นเอกสารด้วยตนเองเท่านั้น ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองบริหารทรัพยากรบุคคล


เข้าชม : 2933กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400