ระเบียบ
หนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ รง 0403/ว2411 ลงวันที่ 4 ก.ค. 2562

พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย พ.ศ. 2562


          ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีได้ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้จัดทำรายละเอียดการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย และตัวอย่างการประดับเครื่องราชฯ และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ของสตรี กรณีแต่งกายเต็ยศและครึ่งยศ 

          ทั้งนี้ สามารถเรียกดูรายละเอียดได้ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
เข้าชม : 1171กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400