ข่าวประชาสัมพันธ์
บบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยงาน

อังคาร ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 หนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ รง 0403/ว2368 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ สำหรับรอบการประเมินที่ 2/2562  

 เพื่อให้การบริหารผลการปฏิบัติราชการของกรมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ท่านดำเนินการดังนี้

   ลงนามรับทราบแบบประเมินพฤติกรรม (สมรรถนะ) การปฏิบัติราชการ สำหรับผู้ดำรงตำเเหน่งผู้อำนวยการหน่วยงาน     หมายเหตุ : 1. ตัวชี้วัดสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยงานกำหนดตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คลิกที่นี่

                        2. ตัวชี้วัดที่มีการปรับแก้ไข ภายหลังการชี้แจงกรอบการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คลิกที่นี่

   

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผลการปฏิบัติราชการ สำหรับรอบการประเมินปี 2562

 


เข้าชม : 1300กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400