คำสั่ง
ขอแจ้งสำเนาคำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 251/2562

จันทร์ ที่ 1 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562


        
                         ขอแจ้งสำเนาคำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 251/2562 
  
                                  เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย
                                  





เข้าชม : 1420



กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400