ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ รง 0403/ว2251 ลงวันที่ 20 มิ.ย. 2562

ศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562          ด้วยกองบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับการสอบถามเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ของลูกจ้างประจำในสังกัดอยู่บ่อยครั้ง อาทิ สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด และเปลียนแปลงผู้รับผลประโยชน์ กสจ.

 

          จึงขอแจ้งเวียนหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้เพื่อโปรดแจ้งให้ลูกจ้างประจำ และผู้รับบำเหน็จรายเดือน ในสังกัดของท่านทราบ และจัดทำเอกสารส่งให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล  ดังนี้

          1. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด 

               สำหรับลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานอยู่จะทำหรือไม่ก็ได้ เนื่องจากผู้มีสิทธิตามกฎหมายคือ ทายาทตามที่กฎหมายกำหนดตามลำดับ แต่สำหรับผู้รับบำเหน็จรายเดือนต้องจัดทำส่งให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบสำเนาบัตร ปชช./ทะเบียนบ้านผู้ที่ระบุ เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

          2. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย  

              ขอให้ลูกจ้างประจำจัดทำหนังสือส่งให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบสำเนาบัตร ปชช./ทะเบียนบ้านผู้ที่ระบุ เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐาน หากไม่จัดทำไว้จะจ่ายให้ทายาทตามลำดับที่กฎหมายกำหนด

          3. แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก กสจ. (แบบ กสจ. 002) 

              เนื่องจาก กสจ.จะจ่ายผลประโยชน์ให้ผู้ที่ระบุไว้หากจำไม่ได้ต้องจัดทำใหม่เท่านั้น จึงขอให้ลูกจ้างประจำที่เป็นสมาชิก กสจ. จัดแบบคำขอส่งให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบสำเนาบัตร ปชช./ทะเบียนบ้านผู้ที่ระบุ เพื่อส่งให้ กสจ. ปรับปรุงข้อมูลใหม่

 

เข้าชม : 908กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400