ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2562

ศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562    สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง
    สำหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาค
ข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง

           2. คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลับ ที่ 646/2562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้าง

ลูกจ้างประจำและการให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง

           3. คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลับ ที่ 647/2562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำได้รับ

ค่าตอบแทนพิเศษ

         
          ***สำหรับรายละเอียดคำสั่งกรมฯข้างต้น
          1. ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำทุกคนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือนของตนเองได้ที่ระบบ DPIS
              ตั้งแตบัดนี้เป็นต้นไป
          2. กรณีหน่วยงานภูมิภาคให้เจ้าหน้าที่ที่ผู้อำนวยการมอบหมายให้เข้าไปดาวน์โหลดรายละเอียดของคำสั่งกรมฯข้างต้น 
              ได้ที่ระบบ e-Pas เพื่อนำไปบันทึกลงในเอกสาร ก.พ. 7 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ทั้งนี้ รายละเอียดการเลื่อนเงินเดือน
              เป็นข้อมูลเฉพาะบุคคลขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามพรบ.ข้อมูลข่าสารของทางราชการ พ.ศ. 
              2540 และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน)

เอกสารประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1/2562


เข้าชม : 794กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400