ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ รง 0403-ว2209 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2562

พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562      ด้วยมีการเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต 
 
     กองบริหารทรัพยากรบุคคล จึงขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนให้ข้าราชการ และผู้รับบำนาญทราบ

     โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่
 
     ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
 

เข้าชม : 899กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400