ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

พุธ ที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562


     กองบริหารทรัพยากรบุคคลขอแจ้งส่งมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยได้กำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

     โดยหน่วยงานในสังกัดสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องตามลิงค์ที่ปรากฏด้านล่าง


เข้าชม : 367กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400