ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการป้องกันการรับสินบนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

อังคาร ที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562


    กองบริหารทรัพยากรบุคคล ขอส่งหนังสือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ รง 0403/05044 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561

เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ

ตามมาตรการดังกล่าวได้แก่ ประกาศกรมฯ ลว 9 พค 61 เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบและแนวปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

   โดยหน่วยงานในสังกัดสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ลิงค์ดาวน์โหลดที่ปรากฏด้านล่าง


เข้าชม : 204กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400