ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ รง 0403/ว1696 ลงวันที่ 13 พ.ค. 2562

จันทร์ ที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยคณะกรรมการทบทวนหลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากร
จะดำเนินการทบทวนหลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เพื่อให้มีความชัดเจน โปรงใส่ และเป็นธรรม และให้การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิผลตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลและภารกิจของกรม
จึงได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติอื่นที่เพิ่มเติมจากคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลในแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติอื่นที่เพิ่มเติมจากคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

โดยผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ : https://forms.gle/u3GrGZqc2G8N4Gfs8

หรือสแกน QR Code


เข้าชม : 2220กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400