ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

จันทร์ ที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562


         ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานตามภารกิจของกรม เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยหน่วยงานในสังกัดสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ตามLinkที่ปรากฏ

เข้าชม : 746กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400