คำสั่ง
ขอแจ้งสำเนาคำสั่งกระทรวงแรงงาน

จันทร์ ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562กองบริหารทรัพยากรบุคคล ขอแจ้งสำเนาคำสั่งกระทรวงแรงงาน
เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ไฟล์ที่นี่ 1. หนังสือแจ้งเวียน

เข้าชม : 1542กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400