ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมิน ITA ประจำปี 2562

ศุกร์ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562           กองบริหารทรัพยากรบุคคลขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการประเมิน ITA ประจำปี 2562 ทั้งนี้ จะดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานทราบ หากทางสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดส่งเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินดังกล่าวเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้

        >>> 1. คู่มือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2562   

        >>> 2. แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)           

เข้าชม : 917กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400