ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2562

จันทร์ ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
            หนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคลที่ รง 0403/ว 0692 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2562

    กองบริหารทรัพยากรบุคคลขอให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของคำนำหน้านาม ชื่อ - สกุล และคุณสมบัติพร้อมทั้งลงนามรับรองคุณสมบัติตามแบบรับรองคุณสมบัติ หากไม่ถูกต้องขอให้แก้ไขในแบบแจ้งแก้ไขชื่อ - สกุล ส่งให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล ทาง e-sarabun ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

    1. รายชื่อบัญชีรายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561
ข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ
 พนักงานราชการเข้าชม : 2769กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400