โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดจะมีถึงปีไหน ???
Share

ตามกรอบที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) กำหนดถึงปีงบประมาณ 2556 (ออกจากราชการ 1 ต.ค.55)
ทั้งนี้ คปร.ต้องเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรี อนุมัติเป็นรายปี  แล้ว คปร. จึงดำเนินการแจ้งส่วนราชการเพื่อดำเนินการ... Smile

เข้าชม : 6891


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400