การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
Share

- ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2553

- คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 380/2553 ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

แบบฟอร์มคำสั่งคณะกรรมการและแบบฟอร์มการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
         - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
         - แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
         - แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ(สำหรับผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ)
         - แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับผู้บังคับบัญชา)
         - แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ)
         - แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับประธานกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ)

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาฝีืมือแรงงาน ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2553 ณ โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น กรุงเทพมหานคร
 - การทดลองปฏิบัตหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ


เข้าชม : 7634


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400