กลุ่มภารกิจฯ
Share

กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

วิสัยทัศน์


มุ่งพัฒนากำลังแรงงานให้มีผลิตภาพ  และมีอาชีพที่เหมาะสม

พันธกิจ

1.พัฒนากำลังแรงงานให้มีฝีมือก้าวทันเทคโนโลยีและกระบวนการผลิต
2.พัฒนากำลังแรงงานให้มีองค์ความรู้และศักยภาพในการประกอบอาชีพ
3.สร้างโอกาสและทางเลือกในการมีงานทำของประชาชน

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.ขยายโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพและการมีงานทำทั้งในระบบและนอกระบบ
2.เสริมสร้างศักยภาพแรงงานรองรับภาคการผลิตและบริการ
เข้าชม : 17197


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400