ทำเนียบผู้บริหาร
Share

ทำเนียบผู้บริหารกองบริหารทรัพยากรบุคคล (กองการเจ้าหน้าที่)

  รายชื่อ

ระยะเวลา 

 

    นางวีณา ภควงศ์

    1 มิถุนายน 2536 - 13 ธันวาคม 2536

 

    นายสันโดษ เต็มแสวงเลิศ

    14 ธันวาคม 2536 - 5 กุมภาพันธ์ 2541

 

    นางทิพาพร วีระพัฒน์

    6 กุมภาพันธ์ 2541 - 30 มกราคม 2546

 

    นายสันติพงศ์ สนธิ

    31 มกราคม 2546 - 12 พฤษภาคม 2547

 

       นายนพดล รอดเรืองเดช

    13 พฤษภาคม 2547 - 1 พฤศจิกายน 2547

 

    นางพจนันท์ ทองวัฒน์

    2 พฤศจิกายน 2547 - 29 กันยายน 2551

 

    นางสุกันดา ครุธปิยะ

    30 กันยายน 2551 - 2 มีนาคม 2552

  

    นางจริยาพร สุวรรณมงคล

    3 มีนาคม 2552 - 24 ตุลาคม 2555

  

    นายชาคริตย์ เดชา

   25 ตุลาคม 2555 ถึง 4 มิถุนายน 2558

 

    นางสาวรุจน์จิณี สภวิรีย์

   5 มิถุนายน 2558 ถึง 30 พฤศจิกายน 2558

 

    นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด

   1 ธันวาคม 2558 ถึง 28 พฤศจิกายน 2560

 

    นางพลาพร รัตนปริคณน์

   29 พฤศจิกายน 2560 ถึง 24 กันยายน 2562

     นายอนุกูล นำหน้าวงษ์สุข    25 กันยายน 2562 ถึง 15 ตุลาคม 2563
   นายเลอพงษ์ แตงเนียม 16 ตุลาคม 2563 ถึงปัจจุบัน เข้าชม : 26579


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400