สิทธิประโยชน์และเงินที่จะได้รับเมื่อพ้นสมาชิกภาพ กบข.
Share

          - คู่มือสิทธิประโยชน์และเิงินที่จะได้รับเมื่อพ้นสมาชิกภาพ กบข.
เข้าชม : 5738


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400