KM CORNER
Share

01. วิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง การลาไปศึกษา อบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัยใน/ต่างประเทศ

02. โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการระดับอาวุโสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- ธรรมาภิบาลกับการเป็นข้าราชการที่ดี

- การเขียนหนังสือราชการ

- นโยบายผู้บริหาร ความคาดหวังต่อข้าราชการระดับอาวุโส
- ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงานในยุคการเปลี่ยนแปลง

- การปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   
- การปฏิบัติราชการในยุครัฐบาลดิจิทัล

- การบริหารการเงินการคลังและพัสดุ

- การควบคุมภายในและการตรวจสอบ

03. ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

04. คู่มือการอบรม HRD : e-Learning 2563 สำนักงาน ก.พ. 
          


เข้าชม : 904


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400