การขอรับการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์
Share


ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้จัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ส่วนราชการเพื่อดำเนินการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในหน่วยงาน โดยจะจัดสรรให้ตามความเหมาะสม จำแนกตามปีที่ได้รับพระราชทาน

กองบริหารทรัพยากรบุคคล จึงขอความร่วมมือให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อประดับในการเข้าร่วมพิธีการต่างๆ และประสงค์จะขอรับการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภร์ให้ดำเนินการตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้


เข้าชม : 568


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400