โครงสร้างและภารกิจ การแบ่งหน่วยงานภายในกรม (ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 2559)
Share

Laughing
เข้าชม : 2209


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400