การนับอายุบุคคล
Share

ด้วยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว424 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนับอายุบุคคล ให้ถือปฏิบัติตามนัยมาตรา 16 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน) พร้อมทั้งได้สรุปสาระสำคัญเพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น ดังรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

จึงขอให้ทุกหน่วยงานแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป


เข้าชม : 2608


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400