เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรม การเพิ่มทักษะและเสริมประสิทธิภาพงานสารบรรณสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
Share

โครงการอบรม "การเพิ่มทักษะและเสริมประสิทธิภาพงานสารบรรณสำหรับผู้ปฏิบัติงาน" ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพ มีเอกสารประกอบการบรรยายจากวิทยากร ๒ ท่าน จำนวน ๒ ไฟล์ ตามที่แนบมาพร้อมนี้
เข้าชม : 3474


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400