ระเบียบ กพร. ว่าด้วยการสิ้นสุดสัญญาจ้างของพนักงานราชการทั่วไปที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ พ.ศ.2555
Share


ระเบียบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว่าด้วยการสิ้นสุดสัญญาจ้างของพนักงานราชการทั่วไปที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ พ.ศ.2555

------------------------------------------

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

"ข้อ 4 พนักงานราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณใด ให้สิ้นสุดสัญญาจ้างในวันสิ้นปีงบประมาณนั้น"ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เข้าชม : 3800


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400