เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2559
Share

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หัวข้อ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หัวข้อ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หัวข้อ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หัวข้อ แนวทางการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดสำหรับการบัญชีภาครัฐ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระเบียบวิธีปฏิบัติทางการเงิน และพัสดุ
หัวข้อ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ปัญหาและข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานการเงิน (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน)

หัวข้อ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ปัญหาและข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานพัสดุ (การจัดหาพัสดุ และการบริหารสัญญา)

หัวข้อ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ปัญหาและข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานการเงิน (เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล)

หัวข้อ ความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ

หัวข้อ  ข้อตรวจพบหรือข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานเข้าชม : 4393


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400