รายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย - อังกฤษ)
Share


รายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย - อังกฤษ)
จำแนกตามสายงาน  ประเภท  และระดับตำแหน่ง

ตัวอย่าง  

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงานปฏิบัติการ Skill Development Technical Officer, Practitioner Level
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงานชำนาญการ Skill Development Technical Officer, Professional Level
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงานชำนาญการพิเศษ Skill Development Technical Officer, Senior Professional Level

เข้าชม : 6382


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400