เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2558
Share

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานราชการ

หัวข้อ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ

หัวข้อ ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์

หัวข้อ ระเบียบงานสารบรรณ

หัวข้อ การเขียนหนังสือราชการ

หัวข้อ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ และการมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

หัวข้อ ความเข้าใจในภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หัวข้อ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

หัวข้อ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ

หัวข้อ ระเบียบเกี่ยวกับพัสดุภาครัฐ

หัวข้อ กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน การคลัง

หัวข้อ การบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

หัวข้อ มาตรฐานการจัดทำบัญชีสำหรับหน่วยงาน

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ศิลปะในการนำเสนองานที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 2 รุ่น

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมให้ข้าราชการที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ควบคุมและประสานงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ

โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหาร กำกับดูแล ในมุมมองของการตรวจสอบ

หัวข้อ ประเด็นข้อวินิจฉัยของสำนักงาน ป.ป.ช.
 
หัวข้อ บทบาท อำนาจหน้าที่ และแนวทางการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

หัวข้อ แนวทางการตรวจสอบการบริหารโครงการ

หัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

หัวข้อ การตรวจสอบภายใน ในมุมมองของผู้บริหาร

โครงการสัมมนา เรื่อง "การดำเนินการรับรองความรู้ ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557

หัวข้อ การเตรียมความพร้อมบุคลากร กรมพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับบทบาทและภารกิจใหม่

หัวข้อ ภารกิจตามบทบาทใหม่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หัวข้อ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

โครงการสัมมนา เรื่อง การดำเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2558

หัวข้อ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานลูกหนี้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

หัวข้อ การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และการจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี ตามระบบประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีบัญชี 2558 

หัวข้อ การดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย แกว่งแขน ลดพุง ลดโรค

หัวข้อ ปัญหาด้านสุขภาพกับการทำงานและโรคออฟฟิตซินโดรม

โครงการการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กิจกรรมที่ 1 หัวข้อ การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน
กิจกรรมที่ 2 หัวข้อ การเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน

- Mr Gary Willmott
- Mr Szeto Yee Jean
- Mr Thomas Yeo
- Mr Lee Fook Kee

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

หัวข้อ การขับเคลื่อนภารกิจใหม่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หัวข้อ มาตรฐานฝีมือแรงงานกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

หัวข้อ สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ   พ.ศ. 2558

หัวข้อ การเสริมสร้างวินัยข้าราชการ

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง "บ้านสำหรับผู้สูงวัย"

หัวข้อ กาย - ใจ วัยเกษียณ

หัวข้อ บ้านปลอดภัย วัยเกษียณ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบมุ่งสู่ทีมที่มีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จขององค์กร

หัวข้อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการแสดงความคิดเห็นร่วมกันในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

โครงการสัมมนา เรื่่อง การให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

หัวข้อ การดำเนินงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

หัวข้อ การดำเนินงานตามแผนทบทวนและฟื้นฟูประสิทธิภาพการดำเนินงานระยะเวลา 1 ปี กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 9 โครงการ

หัวข้อ แนวปฏิบัติการให้กู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานและการพูดในที่ประชุมระหว่างประเทศ
นางสิริวัน  ร่มฉัตรทอง
ดร. สำเริง  วิระชะนัง
นางวรรณภา  เลื่อมประภัศร์

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มทักษะด้านการบริหารสำหรับผู้บริหารใหม่

หัวข้อ จริยธรรมในการทำงานและการบริหารคน

หัวข้อ การเงินการคลังสำหรับผู้บริหาร

หัวข้อ วินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ

หัวข้อ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นและการนำเสนองานของกรม
MS. Sherry May R.Sevillano
นางสาวพงษ์สุดา  พอกเพิ่มดี
เข้าชม : 11916


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400