การจัดการองค์ความรู้ ปีงบประมาณ 2557
Share

คณะทำงานจัดการองค์ความรู้ ได้จัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เห็นชอบหัวข้อองค์ความรู้ กระบวนการพัฒนาข้าราชการใหม่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management :KM) Action Plan จึงได้ทำการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

การศึกษาองค์ความรู้นี้ถือเป็นการพัฒนาสมรรถนะหลักอย่างไม่เป็นทางการ เทียบเวลาได้ 1 ชั่วโมง
เข้าชม : 4350


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400