เอกสารประกอบการบรรยายตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท
Share

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท เมื่อวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

มีเอกสารประกอบการบรรยาย มี 3 ชุด 

1. คุณธรรมนำชีวิต งานสัมฤทธิ์ชีวิตเป็นสุข

   โดย นายขจัดภัย  บุรุษพัฒน์  อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

2. การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความรักความสามัคคี และความปรองดองของคนในชาติ (แยกเป็น 2 file เนื่องจากมีขนาดใหญ่)

   โดย หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

3. งานได้ผล คนเป็นสุข

   โดย รศ.นงลักษณ์  วัฒนสิงหะ  อดีตรองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หากเจ้าหน้าที่ท่านใดประสงค์จะได้ file ที่เป็น PowerPoint สามารถมาขอบันทึกได้ที่ฝ่ายพัฒนาข้าราชการ โทร.ภายใน 418 , 420

เข้าชม : 4796


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400