การจัดการองค์ความรู้ ปีงบประมาณ 2556 (ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม)
Share

จัดการความรู้ เป็นการนำความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เป็นประโยชน์และสำคัญต่อองค์กรมาจัดเก็บให้เป็นองค์ความรู้ขององค์กร

ในปีงบประมาณ 2556 ได้กำหนดหัวข้อเกี่ยวกับ ระเบียบ หรือ มาตรการ ที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ  และเผยแพร่ให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ทั้งนี้ขอให้ศึกษาระเบียบ และมาตรการ ตามเอกสารที่แนบ จำนวน 5 ฉบับ

การศึกษาองค์ความรู้นี้ถือเป็นการพัฒนาสมรรถนะหลักอย่างไม่เป็นทางการ เทียบเวลาได้ 3 ชั่วโมง 

ขอแบบทดสอบได้ที่ฝ่ายพัฒนาข้าราชการ กองการเจ้าหน้าที่ หรือ โทร.ภายใน 418 , 420 และ 0 2643 4984

(ผู้รับผิดชอบ : นายจีรวิทย์ แกล้วทนงค์  นักทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายพัฒนาข้าราชการ)

เข้าชม : 8020


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400