เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2556
Share

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ระดับกลา่ง (เสริม)
     - นายสุเมธ  แสงนิ่มนวล
     - รศ. ธโสธร  ตู้ทองคำ
     - นายสุชาติ  แสงทองสวัสดิ์
     - อาจารย์อัญชนา  เวสารัชช์
     - นายจาดุร  อภิชาตบุตร
     - รศ. ยุทธพร  อิสรชัย
     - ดร. อุดม  มุ่งเกษม
     - นายมนู  ประสาทกุล
     - รศ.ดร. สมชาย  จันทร์ชาวนา
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ระดับต้น
     - นายสุชาติ  แสงทองสวัสดิ์
     - รศ.ยุทธพร  อิสรชัย
     - อาจารย์อัญชนา  เวสารัชช์
     - รศ.ดร. สมชาย  จันทร์ชาวนา
     - ดร. อุดม  มุ่งเกษม
     - ศ.ดร. ปรัชญา  เวสารัชช์
     - อาจารย์ยุทธกิจ  เจียรสุวรรณภาส
     - นายมนู  ประสาทกุล
     - รศ. ธโสธร  ตู้ทองคำ
     - นายจาดุร  อภิชาตบุตร
     - นายสุเมธ  แสงนิ่มนวล
     - ศ.ดร. ลิขิต  ธีรเวคิน
     - รศ.ดร. เสน่ห์  จุ้ยโต
     - รศ.ดร. เสนีย์  คำสุข
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2556 - 2559
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการ การสร้างเครือข่ายทีมงาน และการทำงานร่วมกันบนความแตกต่าง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
    ดร. สุรพิชย์  พรหมสิทธิ์
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ความรู้ทั่วไปและวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน
     - นายนพพร  อัจฉริยวนิช
     - นายพงษ์ศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ

โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำผลงานของวิชาการ ระดับชำนาญการ
     - นายสุรพล  พลอยสุข 
       Competency  Based

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการระดับปฏิบัติการ / ชำนาญงาน รุ่นที่ 5
     - นายนคร  ศิลปอาชา
     - ดร. สุทิน  ลี้ปิยะชาติ
     - ดร. หญิงฤดี  ภูมิศิริรัตนาวดี
     - ผศ.ดร. นิภา  แก้วศรีงาม
     - ดร. ทนง  ทองเต็ม
     - นางภัครพิชา  จันทรศิริ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ รุ่นที่ 2
     - นายนคร  ศิลปอาชา
     - ดร. ชาติชาย  นรเศรษฐาภรณ์
     - ผศ.ดร. นิภา  แก้วศรีงาม
     - ดร. ทนง  ทองเต็ม


     

เข้าชม : 7193


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400