กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงานและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
Share

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงานและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
1.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำ 2537
2.กฎ กพ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน 2552
3 หนังสือกพ.ที่ นร1012/ว20
4.ประกาศกรมฯหลักเกณฑ์การเพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
5.หนังสือกพ.ที่ นร 1008.1/ว28
6.บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
7.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างฯ 2544
8.หนังสือ กค 0428/ว90 ลวท24 สค.53
9.ประกาศกรมฯหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
10.บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ
11.ระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนข้าราชการและลูกจ้างฯ
12.ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยพนักงานราชการ 2547
13.ค่าตอบแทนพนักงานราชการ2554 ลวท28 กพ.54
14.ประกาศกรมฯหลักเกณฑ์วิธีการและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2555

เข้าชม : 5018


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400