การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
Share

Laughingข้อสั่งการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดLaughing
   ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบเอกสารหลํกฐานการจัดซื้อจัดจ้างของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พบว่าเจ้าหน้าที่ยังมีความบกพร่องในการในการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีต่าง ๆ จึงได้มีข้อสั่งการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งคัด กองการเจ้าหน้าที่จึงขอเผยแพร่ข้อสั่งการเพื่อถือปฏิบัติตามกรณี ดังนี้
   1. หนังสือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ รง 0415/ว 15709 ลงวันที่ 23 กันยายน 2556 (ไฟล์ 1)
   2. หนังสือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ รง 0415/ว 14096 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2557 (ไฟล์ 2)
Laughingแจ้งเวียนกรณีการลงโทษทางวินัยLaughing
   หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ รง 0415/ว0876 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2557 (ไฟล์ 3)
Kissแจ้งเวียนหนังสือสำนักงาน ก.พ.Kiss
   หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ รง 0415/ว1309 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 (ไฟล์ 4)เข้าชม : 4880


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400