รวมคำบรรยายและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
Share


รวมคำบรรยายและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

1. การปาฐกถาเรื่อง "ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน"
  
โดย ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (ไฟล์แนบ ethics-1)

2. การปาฐกถาเรื่อง "การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของข้าราชการ"
   
โดย นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ (ไฟล์แนบ ethics-2)

3. การบรรยายเรื่อง "ปรัชญา และแนวคิดหลักเกี่ยวกับจริยธรรม"
   
โดย นายประวีณ ณ นคร (ไฟล์แนบ 3)

4. การบรรยายเรื่อง
"ไขข้อข้องใจ ทำอย่างไรเมื่อพบหรือสงสัยว่าฝ่าฝืนจริยธรรม"
   
โดย นายสุวรรณ ชนะสงคราม (ไฟล์แนบ 4)

ไฟล์ 1 :ethics-1.pdf
ไฟล์ 2 :ethics-2.pdf

เข้าชม : 5515


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400